Sökning: "Nina Ågrup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Ågrup.

  1. 1. Utdelningspolitik då och nu : En jämförande studie av företags utdelningspolitik 1987 och 2017

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rebecca Samuelsson; Nina Ågrup; [2019]
    Nyckelord :kvartalsekonomi; utdelningspolitik; utdelningspolicy; aktieägare; utdelning; utdelningsandel;

    Sammanfattning : Idag ställer aktieägare höga avkastningskrav på företag vilket resulterar i att de delar ut allt högre utdelningar. Beteendet har växt fram ur kvartalsekonomin och leder till att aktieägare och företags beteende blir allt mer kortsiktigt. LÄS MER