Sökning: "Nina Öhnfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Öhnfeldt.

  1. 1. Att dö på akutsjukhus : sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede inom akutsjukvården

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Annie Bergström; Nina Öhnfeldt; [2019]
    Nyckelord :Akutsjukvård; Fyra hörnstenar i palliativ vård; Kvalitativ intervjustudie; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser;

    Sammanfattning : Andelen äldre i befolkningen ökar. Inom akutsjukvården idag vårdas allt fler multisjuka, sköra, äldre som har palliativa vårdbehov. Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv obotlig sjukdom. LÄS MER