Sökning: "Nina Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nina Hansson.

 1. 1. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 2. 2. Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling : En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nina Hansson; Pernilla Bassmann; [2019]
  Nyckelord :Key words; grade 3; text content; subject text; student texts; SFL; ideational function; textual function; Stödord; årskurs 3; textinnehåll; källtexter; elevtexter; SFL; ideationell metafunktion; textuell metafunktion;

  Sammanfattning : Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten. LÄS MER

 3. 3. “Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Hansson; Kajsa Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskola; intervju; upplevelser; vikarier;

  Sammanfattning : Fokus i media ligger på stora barngrupper, bristen på utbildad personal samt den ordinarie personalens arbetssituation inom förskolan. Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen har gjort oss nyfikna på hur vikarien upplever sin roll och plats i förskolans verksamhet med tanke på de diskussioner som förs i media. LÄS MER

 4. 4. Visa vad du kan, så får vi snart veta : en studie om elevers användning av representationsformer inom problemlösning vid olika svårighetsgrader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Pernilla Bassmann; Nina Hansson; [2019]
  Nyckelord :Heddens theory; different forms of representations; rich problems; closed problems; grade 2; Heddens teori; representationsformer; rika problemlösningar; slutna problemlösningar; årskurs 2;

  Sammanfattning : Studien har som mål att upptäcka hur elevers lösningar skiljer sig vid tre olika svårighetsgrader inom slutna problemlösningar i årskurs 2. Trettiofyra34 elever deltar i studien och genomför sex stycken problemlösningsuppgifter. Teoretiskt vilar studien på ett ramverk över representationsformer och Heddens (1986) teori. LÄS MER

 5. 5. Exploring users perception of chatbots in a bank environment - A critical view on chatbots and how to design for a positive user experience

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oskar Hansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chatbots have been around for decades but haven’t really gained a lot of attention until very recently. With new advancements in the technologies of artificial intelligence and natural language processing, chatbots have very quickly gained the interest of commercial businesses. LÄS MER