Sökning: "Nina Karic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Karic.

  1. 1. "...den känslan hängde med jättemånga år"

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
    Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

    Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER