Sökning: "Nina Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Nina Lång.

 1. 1. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 2. 2. Djuren och naturens värde mot grön energi : En analys av miljökonsekvensbeskrivningar inom vindkraft för prioritering av djur ochnatur jämfört med andra intressen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Ahlin; [2021]
  Nyckelord :Environmental Impact assessment; renewable energy; wind power; animals and nature; values; Miljökonsekvensbeskrivning; förnyelsebar energi; vindkraft; djur och natur; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Miljökonsekvensbeskrivnings (MKB)dokument på vindkraft prioriterar djur och natur jämfört med andra faktorer, för dennauppsats grön energi. Grön energi i dagens samhälle värdesätts högt då det är steg närmare enhållbar framtid. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan specialidrottslärare och tränare i ett skadeförebyggande syfte : En kvalitativ studie riktad mot idrottsgymnasier och truppgymnastik på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nina Pettersson; Livia Wärdig; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om samarbete förekommer mellanspecialidrottslärare (RIG och NIU) och tränare i klubbar, samt undersöka hurspecialidrottslärare och tränare ser på förebyggande av idrottsskador hos elever påidrottsgymnasium med inriktning truppgymnastik. Frågeställningarna var: I vilken månförekommer samarbete mellan specialidrottslärare och klubbtränare? Hur arbetarspecialidrottslärare och klubbtränare med skadeprevention? Metod Studien har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Social tjänstehund på uppdrag av elevhälsan : Elever och hundförares upplevelser av hundassisterad intervention som särskilt stöd vid långvarig skolfrånvaro.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Karrin; Nina Lenngren; [2020]
  Nyckelord :extended school absences; mental illness among students; student health; special assistance; canine-assisted intervention; therapydog; dog handlers; experience; långvarig skolfrånvaro; psykisk ohälsa hos elever; elevhälsa; särskilt stöd; hundassisterad intervention; social tjänstehund; hundförare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har det rapporterats en ökning bland barn och unga av psykiatriska diagnoser. En ökning av psykiska- samt psykosomatiska besvär hos ungdomar i åldern 13-15 år har konstaterats. Den upplevda skolmiljön ses som en stark koppling till elevernas ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Res judicata vid internationellt skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Lagerås; [2019]
  Nyckelord :res judicata; skiljeförfarande; civilrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay is to discuss how unpredictability in the application of res judicata in international arbitration can be eliminated. In most legal traditions res judicata constitutes a fundamental judicial norm with the meaning that a matter adjudged can not be tried again. LÄS MER