Sökning: "Nina Leikman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Leikman.

  1. 1. "Hur går det för tjejen" : Om konstruktioner av genus i Försvarsmakten

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Nina Leikman; Johan Fyrberg; [2014]
    Nyckelord :Genus; Försvarsmakten; jämställdhet; jämlikhet; kön; gender; Swedish Armed Forces;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och diskutera genus inom Försvarsmakten. FN-resolution 1325 (2000) vilken är antagen av Sverige, handlar bland annat om kvinnors och flickors särskilda utsatthet vid väpnade konflikter. LÄS MER