Sökning: "Nina Pringle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Pringle.

  1. 1. Meditation och stresshantering i skolans värld

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sebastian Larsson; Nina Pringle; [2012]
    Nyckelord :0;

    Sammanfattning : Elever i dagens i skola är stressade. Kraven att ständigt vara alerta och behovet av elektronisk stimulans ger få tillfällen för den till lärandet nödvändiga tystnaden och reflektionen. Denna studie utgår från en problematisering av denna brist hos skolan. LÄS MER