Sökning: "Nina Skog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nina Skog.

 1. 1. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH TANKAR OM ATT BEDÖMA BARNS SMÄRTA MED HJÄLP AV SMÄRTSKATTNINGSSKALOR

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mirella Mesic Mårtensson; Nina Skog; [2019]
  Nyckelord :barn; sjuksköterska; smärtbedömning; smärtskattning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande inom barnsjukvården. Trots omfattande forskning som visar vikten av att använda smärtskattningsskalor i bedömningen av barns smärta, används dessa sporadiskt. Sjuksköterskor anser sig ha kunskap om smärtskattning men ändå baseras smärtbedömning ofta på deras antagande och känsla. LÄS MER

 3. 3. Biologisk mångfald och skogsproduktion : -en målkonflikt i skogen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Nina Petersson; [2014]
  Nyckelord :Dialog; Konflikt; Miljörörelse; Mål; Skogsnäring; Skogspolitik;

  Sammanfattning : The purpose of this work, has been to examine how different actors in the Swedish eco movement and the Swedish forest industry looks at Sweden’s forest policy statement, which claims that environmental goals and production goals should be equal in Swedish forestry. By assembling focusgroups with participants from the Swedish eco movement and the Swedish forest industry, we look at if these participants consider the Swedish forest policy goals equal or not. LÄS MER

 4. 4. Göteborg, den levande mötesstaden : En studie om evenemang som attraktionskraft till en destination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Mikaela Eliasson; Nina Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :image; evenemang; destinationsmarknadsföring; plats som produkt; varumärke; göteborg;

  Sammanfattning : Destinationsmarknadsföring är en komplex marknadsföringsform då turistprodukten är sammansatt av upplevelser och händelser av en plats där produkten produceras och konsumeras samtidigt. För marknadsförare av turistdestinationer är det betydelsefullt att förstärka och förändra en destinations image och att vara uppmärksamma på en destinations behov för att vara attraktiv både lokalt som globalt. LÄS MER