Sökning: "Nina Stjärnehag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Stjärnehag.

  1. 1. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
    Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

    Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER