Sökning: "Nina Ulander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Ulander.

  1. 1. Barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos barn i åldern 2-7 år

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Malin Zetterberg; Nina Ulander; [2019]
    Nyckelord :Documentation; education; pain assessment; pediatric nurse s experience routines; qualitative method; Barnsjuksköterskans erfarenhet; dokumentation; kvalitativ metod; rutiner; smärta; utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande. Barn som vistas på sjukhus utsätts många gånger för onödigt lidande. Som barnsjuksköterska har man en viktig roll i mötet med barnet, där barnets perspektiv alltid ska vara i fokus. LÄS MER