Sökning: "Nina Vesterlund Vallo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Vesterlund Vallo.

  1. 1. Hopp om förändring : Åtta föräldrars upplevelse av ett vuxet barns drogproblem

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Nina Vesterlund Vallo; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Drogmissbruk och drogberoende har en negativ effekt psykiskt och fysiskt både hos personen som använder droger och dess familj. Syftet med denna av fenomenologi inspirerade studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med drogproblem. Deltagarna var fyra mammor och fyra pappor, som intervjuades var för sig. LÄS MER