Sökning: "Nina bjerkhoel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina bjerkhoel.

  1. 1. Revisionskvalitet : En studie beträffande hur låg revisionskvalitet vidareutvecklar konceptet revisionskvalitet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Nina Bjerkhoel; Jonna Persson; [2016]
    Nyckelord :Audit; audit failure; audit failure definition; audit service quality; audit quality; audit quality definition; dysfunctional auditor behavior; ethics; etik; going concern warning; high audit quality; legitimacy; legitimacy theory; low audit quality; profession; professional duty; revision; revisionskvalitet; revisionsmisslyckande; revisor och quality;

    Sammanfattning : Titel: Revisionskvalitet - En studie beträffande hur låg revisionskvalitet vidareutvecklarkonceptet revisionskvalitet. Bakgrund & problematisering: Revisorer befinner sig i förtroendebranschen där skandaler, vars grund ligger i bristande revisionskvalitet, har fått allmänheten att se på revisionsprofessionen med misstänksamhet. LÄS MER