Sökning: "Ninna Herklint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ninna Herklint.

  1. 1. Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anna Maria Eide; Ninna Herklint; [2020-08-06]
    Nyckelord :Självbild; kroppsbild; palliativ vård; onkologisk slutenvård; sjuksköterskors upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid.Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livetsslut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativvård för att lindra lidande. LÄS MER