Sökning: "Nionde klass"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Nionde klass.

 1. 1. Arbetet bortom den administrativa närvarorapporteringen - En kvantitativ studie om huruvida attityd och motivation predicerar niondeklassares skolnärvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florina Lajqi; Belma Dzamastagic; [2021]
  Nyckelord :närvaro; attityder till skolan; motivation; Theory of Planned Behavior; Self- Determination Theory; attendance; school attitudes; Social Sciences;

  Sammanfattning : En bristande närvaro kan för elever komma att innebära en risk för misslyckande i skolan och därmed även till negativa konsekvenser i senare livsskeden. Därför är närvaro en viktig del av elevers skolgång, mer specifikt en viktig förutsättning för en framgångsrik skolgång. LÄS MER

 2. 2. Från traditionell skollunch till matlåda : En kvalitativ intervjustudie om måltidschefers erfarenheter av att anpassa skolmåltiden vid distansundervisning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Mirjam Götlind; Ida Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Virussjukdomen Covid-19 har sedan den 11 mars 2020 erkänts som en pandemi och drabbat hela världen. Riktlinjer och rekommendationer för att minska smittspridningen har påverkat många yrkesgrupper och institutioner. Som en del av åtgärderna började Sveriges gymnasie- och högstadieskolor bedriva sin undervisning på distans. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig nya ord på spanska : En studie om de strategier som tillämpas i undervisning och inlärning av nya ord i det spanska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magela Reyes Cruz; [2021]
  Nyckelord :spanska som främmande språk; språkinlärningsstrategier; inlärning av ordförråd; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Abstrakt Bör elever lära sig nya ord från enkla listor eller genom mer innehållsrika exempel? Syftet med uppsatsen är att studera de strategier för språkinlärning som används av elever ihögstadiet, som har svenska som modersmål, i processen för att lära sig nya ord på spanskasom ett främmande språk, samt att studera de strategier som används i processen att lära utordförråd i ämnet spanska som främmande språk. Avsikten är att komma fram till vilkenkombination av strategier och metoder som är mest effektiva för denna grupp av elever vidinlärning av nytt ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samir Sijaric; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Föräldrar; Careership; Påverkan; Brytpunkt;

  Sammanfattning : Det här är en semi-strukturerad intervjustudie med 6 elever som går i nionde klass på en skola som tillhör stadsdelen Öster i Malmö stad. Syftet med studien är att få en ökad förståelse på vad det är för faktorer som påverkar eleverna inför gymnasievalet och vad elevernas föräldrar har för påverkan på elevernas gymnasieval. LÄS MER

 5. 5. Lös problemen med lärarens undervisning : En forskningsöversikt om hur lärare bör arbeta med matematisk problemlösning i undervisningen för att främja lärande i matematisk problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Lärare; matematik; problemlösning; undervisning;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) betonar i dagens läroplan vikten av problemlösning för elevers förståelse i matematik. En del forskning tyder på att elevers lärande i problemlösning i matematikundervisningen kan främjas genom lärarens undervisning i matematisk problemlösning, men att undervisningen måste utföras på ett adekvat sätt. LÄS MER