Sökning: "Nitrogen Removal"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Nitrogen Removal.

 1. 1. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Carbon Source Addition on Denitrification Efficiency : A study in a continuous biological leachate water treatment system.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isac Ingfeldt; [2020]
  Nyckelord :denitrification; nitrification; WWTP; carbon source; ethanol; glycerol; Brenntaplus VP1; nitrate; pilot;

  Sammanfattning : In 2014 SÖRAB constructed a continuous biological treatment system (KBR) to handle leachate waterfrom the landfill at the facility in Löt, north of Stockholm. The KBR is mainly focused on removal ofammonium nitrogen which would otherwise be released in to the recipient and contribute toeutrophication and damage to the environment. LÄS MER

 3. 3. Using bioaugmentation to enhance the denitrification process in a treatment plant for landfill leachate

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Oscar Skirfors; [2020]
  Nyckelord :Bioaugmentation; Landfill leachate; Wastewater treatment; Biological nitrogen removal; Denitrification; Waste management; Bioaugmentation; Deponilakvatten; Vattenrening; Biologisk kväverening; Denitrification; Avfallshantering;

  Sammanfattning : It has been illegal to deposit household waste in Swedish landfills since 2005. The large amount of waste deposited prior to this does however continue to pose an environmental concern, mainly in the form of leachate water. This study focused on enhancing the denitrification process in a leachate water treatment plant through bioaugmentation. LÄS MER

 4. 4. Modellering och simulering av aktivslamprocessen vid Ekebyverket i Eskilstuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Wilma Falk; [2020]
  Nyckelord :Aktivslamprocess; ASM1; modellering; rejektvattenrening; processmodell; simulering; affärsmässig integrering;

  Sammanfattning : This work has been done with Ramboll Water, in cooperation with Eskilstuna Energi & Miljö (EEM), where the activated sludge process at Ekeby wastewater treatment plant (WWTP) has been themodeling object. The simulation study, using Sumo, shows that the nitrogen reduction using a separate digester supernatant treatment can be at most 3,7 mg/l, or 17 %, over a year when the maximum degree of treatment is assumed to be 90 %. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av möjlighet till underjordisk vattenrening : En förstudie av kväverening med flytande våtmarker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jenny Hjulfors; [2020]
  Nyckelord :Nitrogen removal; mine water; floating wetlands; Kväverening; gruvvatten; flytande våtmarker;

  Sammanfattning : Gruvföretaget LKAB driver en järnmalmsgruva i Kiruna och bryter idag malm mot huvudnivån på 1365 meters djup. På grund av djupet tränger stora mängder grundvatten in i gruvan och detta vatten måste pumpas bort för att produktionen ska kunna fortsätta. LÄS MER