Sökning: "No Child Left Behind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden No Child Left Behind.

 1. 1. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Olovliga bortföranden och kvarhållanden, hemvist och barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjertman; [2012]
  Nyckelord :1980 års Haagkonvention; olovligt bortföra barn; Familjerätt; hemvist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vad som anses vara barnets bästa i en situation där barnet har bortförts till och vistats i ett nytt land under så lång tid att barnet har anpassat sig till förhållandena där. Undersökningen är begränsad till länder som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. LÄS MER

 3. 3. Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kirsten Jagmann; [2009]
  Nyckelord :Refugees; Children and Youth; Mental Health; Resilience; Health Promotion; Flyktninger; barn og ungdom; psykisk helse; resiliens; helsefremmende;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Mange barn og unge med flyktningbakgrunn sliter med psykiske vansker. Dette er en utfordring for helsetjenesten.Hensikt: Å beskrive tsjetsjenske foreldres opplevelse av foreldrerollen i henholdsvis Tsjetsjenia og Norge, og hvilke tiltak de opplever som best for deres barns psykiske helse. LÄS MER