Sökning: "Nohlgren Eric"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nohlgren Eric.

  1. 1. IFRS 16 effekter på utvalda nyckeltal En studie på leasingintensiva bolag i Europas tre största ekonomier

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Nohlgren Eric; Beatrice Skoogh; [2020-09-08]
    Nyckelord :IFRS 16 – Nyckeltal – Leasing;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I januari 2016 presenterade IASB en ny redovisningsstandard för leasing, IFRS 16. Från 1 januari 2019 är standarden obligatorisk för noterade bolag som kommer innebära en omfördelning i balans och resultatrapporter hos bolagen. LÄS MER