Sökning: "Nollvisionen"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Nollvisionen.

 1. 1. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av olika farthinder på Malmös huvudgator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Klara Einarsson; Tilda Brorson; [2020]
  Nyckelord :farthinder; trafiksäkerhet; oskyddade trafikanter; hastighetsdämpande åtgärder; gång- och cykeltrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år sker det tusentals olyckor i trafiken i Sverige till följd av det stora transportbehovet i samhället. Transportstyrelsen har ett mål, Nollvisionen, som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Åtgärd för ökad trafiksäkerhet - Undersökning om behovet av nya säkra övergångar vid Riksväg 51 i Finspång

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kalle Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; gångtrafikant; cykeltrafikant; gångpassage; övergång; gångbro; gångtunnel; Nollvisionen; trafikplanering.;

  Sammanfattning : Fordonstrafiken ökar allt mer i Sverige, antalet lastbilstransporter likaså riksväg 51 står inför nybyggnation som ska öka framkomligheten för fordon genom Finspång, men vem tänker på gång och cykeltrafikanterna? Denna rapport undersöker framkomligheten för en problematisk sträcka av Riksväg 51 genom Finspång, där hastighetsbegränsningen är hög och bristen på säkra övergångar är stor. Passageräkning kommer utföras vid två områden för att få svar på hur stort problemet är för Finspångs invånare. LÄS MER

 4. 4. Metoder för uppskattning och kartläggning av oskyddade trafikanters resmönster : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonatan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :resmönster; resvanor; oskyddade trafikanter; cyklister; fotgängare;

  Sammanfattning : I Sverige pågår ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten. Sverige har som mål att ha noll dödsolyckor i trafiken, den så kallade nollvisionen. Det är känt att oskyddade trafikanter utsätts för större risker i trafiken och för att uppnå visionen behöver säkerheten för oskyddade trafikanter ökas. LÄS MER

 5. 5. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER