Sökning: "Non-conveyance"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Non-conveyance.

  1. 1. "Ett ess i rockärmen" : Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter från ambulanssjukvård till egenvård vid samverkan med 1177 vårdguiden - en studie med mixad metod

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Emil Karlsson; Fredrik Henriksson; [2019]
    Nyckelord :Safety; Ambulance nurses; Experiences; Self-care; Collaboration; 1177 care guide; Non-conveyance; Mixed method; Trygghet; Ambulanssjuksköterskor; Upplevelser; Egenvård; Samverkan; 1177 vårdguiden; Hänvisning; Mixad metod;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att hänvisa patienter till adekvat vårdnivå ingår i ambulanssjuksköterskors arbetsuppgifter. Det är dock ingen enkel uppgift och tidigare forskning visar att det ofta är förenat med en känsla av otrygghet. LÄS MER