Sökning: "Non-pharmacological interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Non-pharmacological interventions.

 1. 1. Musikens påverkan på BPSD : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gustav Amylon; Helena Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Cognitive disorder; Dementia; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Music therapy; Person-centred nursing; Kognitiv sjukdom; Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom; Musikterapi; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Kognitiv sjukdom eller demenssjukdom är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika kroniska sjukdomar. Gemensamt är att de påverkar hjärnan på olika sätt och leder till att personen som drabbas sviktar i olika kognitiva domäner. Nio av tio personer med kognitiv sjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att lindra smärta i livets slut : - en litteraturöversikt om sjuksköterskans erfaranheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Blomgren; Sofie Laszlo; Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :interprofessional relationships; nurse; suffering; pain relief; palliative care.; interprofessionella relationer; lidande; palliativ vård; sjuksköterska; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att främja livskvalitet och lindra lidande för patient och anhörig i samband med livets slut. Patientens lidande kan lindras genom att smärtan minskar. Smärta är ett vanligt symtom i livets slut, och kan lindras både farmakologiskt och icke-farmakologiskt. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att lindra psykisk ohälsa hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Lantto; Emily Hedegran; [2021]
  Nyckelord :aged; aged 80 and over; mental illness; relieving; non-farmacological measures; äldre; äldre över 80 år; psykisk ohälsa; lindrande; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Background: Depression and anxiety among the elderly is a problem that is widely spread. For health care workers, and especially for registered nurses, it is of great importance to find different strategies to counteract this. LÄS MER

 4. 4. Musik- ett klingade omvårdnadsalternativ för att lindra akut smärta och ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Alexis; Afsaneh Ghatan Bauer; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Music; Nursing; Pain; Musik; Omvårdnad; Smärta; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund En av vårdens stora utmaningar är den smärta och ångest i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder som många personer upplever och det lidande som det därmed innebär för dem. För den enskilda personen är det värdefullt att finna den egna styrkan i samband med smärt- och ångestproblematik i vården. LÄS MER

 5. 5. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER