Sökning: "Non-profit association"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Non-profit association.

 1. 1. Motivation to donation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nellie Steneberg; Sara Ibarbachane; [2020]
  Nyckelord :Media technology; Tourist behavior; Non-Profit Organization NPO ; Research Through Design RTD ; Fogg Behavior Model FBM ; Media object; Visual communication; Design Science Research DSR ;

  Sammanfattning : Today, the world contains a large number of important non-profit organizations (NPOs) that seek to maintain the welfare of people and animals and to preserve the natural world. NPOs are extremely dependent on funds from the public which has resulted in severe competition between these organizations. LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Värdesträvan inom musikföreningen : Fyra informanters erfarenheter från engagemang i en ideell musikförening på den svenska landsbygden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Sandén; [2019]
  Nyckelord :culture; music; community; values; meaningfulness; kultur; musik; gemenskap; värden; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva fyra informanters erfarenheter från deras engagemang i en ideell musikförening, för att sedan föreslå vad det är som definierar en meningsfull gemenskap. Uppsatsen utgår från ett kvalitativt material insamlat genom semistrukturerade intervjuer där informanterna förklarar deras syn på föreningens historia, om de anser det har funnits några genomgående idéer, vilken mening det går att tillskriva den årliga festivalen som föreningen anordnar samt vilken betydelse lokalen har haft för föreningen. LÄS MER

 5. 5. Kan undermåliga sportsliga resultat utgöra saklig grund för uppsägning? - En redogörelse för den professionella tränarens anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :John Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att utreda hur anställningsskyddet för en professionell tränare ser ut. Syftet är att tydliggöra under vilka förutsättningar som en idrottsförening kan avsluta en tränares anställning. LÄS MER