Sökning: "Nonviolent communication"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nonviolent communication.

 1. 1. Nonviolent Communication : a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :HARRY BONNELL; PING LI; THEKLA VAN LINGEN; [2017]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Communication; Nonviolent Communication NVC ; Organisation; Resilience; Social Sustainability;

  Sammanfattning : Adaptive capacity is essential for organisations to be able to adapt to the sustainability challenge, and change its course. Nonviolent Communication (NVC) is an interpersonal communication tool that enables a user to move from a language of judgements to a language of needs by using 4 steps: observation, feelings, needs, and request. LÄS MER

 2. 2. Giraffspråket – ett pedagogiskt förhållningssätt i för- och grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Lindekrantz; Hanna Andersson; Lina Olausson; [2014]
  Nyckelord :Giraffspråket; Nonviolent Communication; Empatisk;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att undersöka pedagogers syn på och arbete med Giraffspråket utifrån vår huvudfråga:-Vad innebär Giraffspråket?-Hur tillämpas Giraffspråket i den dagliga pedagogiska verksamheten?-Vad har Giraffspråket för effekt i verksamheten?Konflikter är en del av pedagogers vardag. För att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt att skapa engod och tillfredställande miljö, behövs metoder som främjar kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering bland förskolebarn.- En studie i hur man kan arbeta med "Nonviolent Communication" i form av dockteater.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Källström; Maja Bradic; [2008]
  Nyckelord :Nonviolent Communication; Giraffspråk; konflikt oc;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle kommer man ofta i kontakt med konflikter av olika slag, något vi bland annatupplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har sett hur kommunikationen brister ochmeningsskiljaktigheter uppstår, något som kan sluta i olösta konflikter mellan elever. LÄS MER

 4. 4. Giraffspråket och förskolan. En kvalitativ studie av kulturskoleprojektet Kontaktskapande Kommunikation i Stenungsund

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Bredstenslien; Yvonne Månsson; [2007]
  Nyckelord :förskola; giraffspråket; kommunikation; konfliktha;

  Sammanfattning : Vårt intresse för konflikthantering har växt fram allt eftersom under lärarutbildningen.Dessvärre delade vi båda känslan av att inte ha tillräckligt med kunskaper i ämnet för attkänna oss trygga i vår framtida yrkesroll. Projektet "Kontaktskapande Kommunikation"påbörjades hösten 006 i Stenungsunds kommun. LÄS MER