Sökning: "Noor Al-Doori"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Noor Al-Doori.

  1. 1. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Noor Al-Doori; [2017]
    Nyckelord :Goodwill; Impairment Test; Compliance; Comparability and IAS 36.; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Efterlevnad; Jämförbarhet och IAS 36.;

    Sammanfattning : För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. LÄS MER