Sökning: "Norén"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet Norén.

 1. 1. Electroless Copper Plating to Achieve Solderless Connections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Noren; [2021]
  Nyckelord :electroless copper plating; solderless connections; non-solder; solderless; solder free;

  Sammanfattning : As the world has woken up to the change in climate in recent years, people's environmental concerns are forcing companies to change and find ways to manufacture products without harming nature. One area of serious concern is the electronics industries where an ever-increasing number of products gets updated with sensors and microcomputers to be part of the internet of things. LÄS MER

 2. 2. Sociala snutar : En kvalitativ intervjustudie om hur polisens kommunikation uppfattas på sociala medier utifrån trovärdighet, förtroende och image.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnea Engelbrektsson; Hugo Hallberg; Evelina Norén; [2021]
  Nyckelord :Förtroende; Trovärdighet; Myndigheter; Myndighetskommunikation; Polis; Polismyndigheten; Polisinfluencers; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur polisens förtroende, trovärdighet och legitimitet upplevs hos unga vuxna utifrån de inlägg som polisens officiella konton samt poliser i tjänst postat på sociala medier. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer inhämtades det empiriska material som sedan analyserades med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Enhancing Simulated Sonar Images With CycleGAN for Deep Learning in Autonomous Underwater Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aron Norén; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Sonar; Simulation; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; Data Sparsity; Uncertainty Estimations; Djupinlärning; maskininlärning; sonar; simulering; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; gles data; osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issues of data sparsity in the sonar domain. A data pipeline is set up to generate and enhance sonar data. The possibilities and limitations of using cycleGAN as a tool to enhance simulated sonar images for the purpose of training neural networks for detection and classification is studied. LÄS MER

 4. 4. UPPFATTNINGEN AV AVGIFTER RELATERATTILL FRILUFTSLIV & NATURTURISM : En fältstudie i Höga Kusten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Kristin Norén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study aims to investigate the opinions regarding different visitor-fees related to nature-based activities and how the insertion of fees would affect individuals’ experienced accessibility. This is investigated in the context of the custom of “allemansrätten” and the important role of outdoor recreation in the Swedish society. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förebyggande åtgärder vid hot och våld på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Norén; Marlene Olsson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; nurse; preventive measures and violence; Akutmottagning; förebyggande åtgärder; sjuksköterska och våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av en akut skada eller sjukdom söker vård på akutmottagningen, detta är en central verksamhet i hälso- och sjukvården. När patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskan kan detta leda till hotfulla situationer. LÄS MER