Sökning: "Nor-Amira Jeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nor-Amira Jeh.

  1. 1. Konstruktionen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En diskursanalys om våld, offer och förövare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Nor-Amira Jeh; Sang Kim Ngo; [2014]
    Nyckelord :Diskursanalys; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; våldsutsatta kvinnor;

    Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer konstrueras mot bakgrund av en historisk, kulturell och samhällelig förståelse av fenomenet. Det konstrueras och rekonstrueras diskursivt genom språket i sociala samspel mellan människor där särskilda begrepp och termer ligger till grund för förståelsen av denna våldskategori. LÄS MER