Sökning: "Nora Pinto Fernández"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nora Pinto Fernández.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom hemsjukvården  : En kvalitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Nora Pinto Fernández; [2021]
    Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; äldre personer; hemsjukvård; Sverige.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen lever längre vilket gör att personer med behov av hemsjukvård, särskilt äldre personer, har ökat. Bristen på slutenvårdsplatser har gjort att vården i hemmet har blivit mer avancerad. LÄS MER