Sökning: "Nora Ström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nora Ström.

  1. 1. Får äldre barn återhämtning på förskolan? : En intervjustudie om förskollärarnas erfarenheter av de äldre barnens återhämtning

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Nora Ström; Anna Johansson; [2022]
    Nyckelord :förskola; stress; välbefinnande; återhämtning; vila;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och tillvägagångssätt gällande de äldre barnens återhämtning i förskolan. Med hjälp av en kvalitativ metodinsamling intervjuades yrkesverksamma förskollärare för att få fram en mångfald av beskrivningar i arbetet med återhämtningen på förskolan. LÄS MER