Sökning: "Norbert Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Norbert Isaksson.

  1. 1. I demokratins tjänst: Makt- och rollförändring mellan yrkespolitiker och högre tjänstemän i svenska kommuner

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Kristin Isaksson; [2014]
    Nyckelord :kommuner; kommunal förvaltning; politiker; tjänstemän; chefer; makt; rollfördelning; Social Sciences;

    Sammanfattning : De senaste åren har det skett en stor omsättning av högre kommunala chefer. En del kan förklaras med pensionsavgångar, men en del har med något annat att göra. LÄS MER