Sökning: "Norden"

Visar resultat 1 - 5 av 979 uppsatser innehållade ordet Norden.

 1. 1. Kostnadseffektiva transportlösningar för ett tillverkande företag En fallstudie för Habasit Norden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Eklund; Amanda Wendt; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hålla nere sina transportkostnader är en utmaning som många företag står inför. Ofta finns kunder utplacerade på olika geografiska platser, och hinder som avsaknad av avtal, höga fraktkostnader och utspridda lager försvårar detta ytterligare. Habasit Norden är en ledande producent på marknaden inom transportband och drivremmar. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 3. 3. The perception of an influencer’s human brand - Factors that affect how an influencer is perceived when a scandal occurs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Hasselblom; Ester Nordén; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En Hjälpande Hand: hur kan vikten av sjuksköterskornas observerande och agerande påverka ett barns liv? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Mesropyan; Shifa Rahmani; [2023]
  Nyckelord :mandatory reporting; child abuse; nurses ; experience; orosanmälan; barn som far illa; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt dilemma. Sverige antog Barnkonventionen som svensk lag år 2020 för att stärka de svenska barnens rättigheter i samhället. I Sverige har alla sjuksköterskor anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Detta är dock inget alla länder har lagstadgat för. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter med utomhusmatematik som metod : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Heurlin; Sofie Wigell; [2023]
  Nyckelord :utomhusmatematik; utomhuspedagogik; matematik; praktiskt lärande; upplevelser; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka forskning som berör området utomhuspedagogik med inriktning matematik. Vidare syftar undersökningen på att utreda hur lärare och elever upplever utomhuspedagogik som metod i matematik. LÄS MER