Sökning: "Nordin Elias"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nordin Elias.

  1. 1. Blatte. En kvalitativ studie om gymnasieungdomars uppfattningar av begreppet blatte

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lenard Klemens; Elias Nordin; [2011-02-07]
    Nyckelord :Blatte; invandrare; social konstruktion; kategorisering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i gymnasieåldern uppfattar begreppet ”blatte”, vad det har för värderingar och huruvida det används som en social kategorisering. Vi har, utifrån en kvalitativ ansats, valt att genomföra två fokusgruppintervjuer på två olika gymnasieskolor i Göteborgsområdet. LÄS MER