Sökning: "Norge"

Visar resultat 1 - 5 av 1074 uppsatser innehållade ordet Norge.

 1. 1. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
  Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER

 2. 2. Behöver vi gifta oss? : En jämförelse av den rättsliga ställningen för en efterlevande sambo i Sverige, Norge och Danmark.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Tukonen; [2023]
  Nyckelord :Internationell familjerätt; Samborätt; Norsk familjerätt; Dansk familjerätt; Sambors efterlevandeskydd;

  Sammanfattning : There are various forms of living arrangements in the modern society. Cohabit-ing has since the 1970s become an increasingly more common way of living in the Nordic countries. In Sweden alone there are approximately 1,5 million peo-ple living in cohabitation relationships and they can be found amongst all social classes and ages. LÄS MER

 3. 3. Jämförande användbarhetsutvärdering av elektroniskajournalsystem i Finland, Norge och Sverige.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Karl Westlund; Adam Norman; Patrik Hammarström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tsunamis i Norge : en kvalitativ fallstudie av riskarbetet i Stranda kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alicia Ceh Viinikka; [2023]
  Nyckelord :Resiliens; Sårbarhet; Fysisk planering; Naturkatastrofer; Norge;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka riskarbetet och resiliensen i Stranda kommun, Norge, genom en kvalitativ fallstudie. Studien undersöker även huruvida en medvetenhet om risker påverkar riskarbetet. LÄS MER

 5. 5. Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? : En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Anderhök; Agit Dönmez; [2023]
  Nyckelord :CSR; financial performance; ESG; legitimacy theory; stakeholder theory and institutional theory.; CSR; FP; finansiella prestationer; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin och institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Titel: Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Albin Anderhök och Agit Dönmez Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 – januari    Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och finansiella prestationer för en geografisk kontext karaktäriserad av en omfattande hållbarhetsreglering för börsnoterade företag i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige med inriktning på känsliga industrisektorer som kan anses granskas i hög grad. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER