Sökning: "Norma Galindo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Norma Galindo.

  1. 1. Flerspråkighet på en förskola - Förskollärares tankar om arbetet med barns språk- och identitetsutveckling

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Norma Galindo; [2011]
    Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare språkutveckling; tvåspråkighet;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om flerspråkighet i förskolan. Mitt syfte är att belysa och utveckla kunskap om hur förskollärare på en förskola ser på möjligheter och problem med barnens flerspråkighet. Jag vill även utveckla kunskap om hur förskollärarna främjar barnens flerspråkighet och hur de därmed stärker barnens identitet. LÄS MER