Sökning: "Norman Mattis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Norman Mattis.

  1. 1. Politiker i en klass för sig - Om klass och kapital mediabevakningen av Sveriges ledande politiker

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Mattis Karlsson; [2013]
    Nyckelord :kulturellt kapital; klass; Norman Fairclough; fält; diskurs; diskursanalys; Pierre Bourdieu; politik; Social Sciences;

    Sammanfattning : Författare: Mattis Karlsson Titel: Politiker i en klass för sig – Om klass och kapital i mediabevakningen av Sveriges ledande politiker. Masteruppsats: SOCM02 Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 Problem/bakgrund: Rapporteringen som rör svenska politiker handlar om långt mycket mer än bara politik. LÄS MER