Sökning: "Normativ"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet Normativ.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 4. 4. Uppskattad legitimitet : En studie om hur företag hanterar norm- och efterfrågeförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Runblom; Axel Carlberg; [2021]
  Nyckelord :institutionell teori; legitimitet; lönsamhet; motiv; normer; prissättning;

  Sammanfattning : Denna studie har i fallstudieformat undersökt hur ett företag hanterat förändringar av normer och efterfrågan. Fenomenet undersöktes med utgångspunkt i institutionell teori genom att studera effekterna av plastpåseskatten som infördes i Sverige 2020 vilket medförde att plastbärkassar genomgick en markant prisökning. LÄS MER

 5. 5. I valet och kvalet: hälsa eller demokrati? - En normativ studie om uppskjutna val under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kasper Axelsson; [2021]
  Nyckelord :politisk säkerhet; hälsosäkerhet; säkerhetisering; COVID-19; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Several countries have seen elections postponed during 2020 due to the COVID-19 pandemic. This has generated an ethical conflict between political security and health security. LÄS MER