Sökning: "Normer och värderingar och ideal inom vård och omsorg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Normer och värderingar och ideal inom vård och omsorg.

  1. 1. Visst går det bra med makaroner på söndag!

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Jacob Lucas Judice; Mohammad Reza Ghavibal; [2011]
    Nyckelord :kognitiva funktionshinder; gruppbostäder LSS; bemötande; maktförhållanden; begränsningsåtgärder; totala institutioner; normalisering;

    Sammanfattning : Målet med vårt arbete var att ta reda på hur personal inom vård och omsorg för vuxna enligt LSS 9 § 9 upplever sitt bemötande gentemot vårdtagarna. Våra frågeställningar var: Vad har personalen för kunskap om personer med autismspektrumtillstånd?Hur bemöter personalen brukarna vid konflikter? Förekommer det kränkningar eller tvångsåtgärder på gruppbostaden? Hur upplever personalen fenomenet kränkningar och begräsningsåtgärder gentemot brukarna?För att genomföra denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod. LÄS MER