Sökning: "Normer rökning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Normer rökning.

  1. 1. Rökarmask : En kvalitativ studie om rökarens upplevelse avanpassning och rökningsbeteende i samhället

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anita Smlatic; Marie Ulmheden; [2014]
    Nyckelord :Smoking; smoking behavior; influence; presentation of self; adaption; time and space; Rökning; rökningsbeteende; påverkan; intrycksstyrning; anpassning; tid och rum;

    Sammanfattning : Rökare får allt mer mindre utrymme att röka på och det blir allt mindre socialt accepterat att röka i dagens samhälle. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur rökaren upplever samhällets normer och negativitet kring rökning, samt hur detta påverkar dem. LÄS MER