Sökning: "Normkritik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Normkritik i förskolan.

 1. 1. Barns möjligheter att identifiera sig i förskolansboksamling : Text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer medförskolepedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Michelle Holmdal; Rebecca Holmdal; [2021]
  Nyckelord :barns självidentifikation; bok ur val; etnisk representation; förskola; normkritik; normer; positiv och negativ representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur barnböcker skriver fram etnicitet och hur pedagoger väljer barnböcker till förskolans barngrupper. Frågeställningarna i studien är: Hur framställs och representeras etniciteter i ofta lånade barnböcker? Hur beskriver förskolepedagoger bokens betydelse i förskola? Och hur väljs och formas förskolans bokutbud? Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Lika, olika och unika : Ett mångfaldsarbete med fokus på barnlitteratur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Moa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish children s literature; critique of norms; picture book analysis; conventional signs; iconic signs; Svensk barnlitteratur; normkritik; bilderboksanalys; konventionella tecken; ikoniska tecken;

  Sammanfattning : I detta arbete används ett normkritiskt perspektiv för att undersöka mångfalden som presenteras ur ett urval bilderböcker publicerade mellan år 2016-2021. Arbetet kommer fokusera på några av de normer som bilderboken presenterar gällande bland annat genus, funktionsvariationer och kultur. LÄS MER

 3. 3. Att göra genus i sagor : En analys av genus och maktförhållanden i utvalda barnsagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anna Schyman; [2021]
  Nyckelord :fairy tales; gender; poststructuralist perspective; pree school; stereotypes; förskola; genus; normkritik; poststrukturalism; sagor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att analysera hur genus görs i sagor som blir lästa i förskolan. I min studie analyserar jag folksagor och konstsagor från 1800-talet samt moderna sagor. Metoden jag använder är kvalitativ litteraturanalys med ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus. LÄS MER

 4. 4. Hemmaföräldrars perspektiv på förskolan : En kvalitativ studie om hemmaföräldrars föreställningar om förskolan som arena för barns sociala utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Erlandsson; Beatrice Jansson; [2021]
  Nyckelord :Home parents; Social development; Preschool; Norm; Power; Norm criticism; Hemmaföräldrar; Social utveckling; Förskola; Norm; Makt; Normkritik;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med föreställningar om förskolan som den kan utgå från för att förbättra sin verksamhet och undervisning. Syftet är därför att synliggöra de föreställningar som finns hos några hemmaföräldrar om förskolan som arena för barns sociala utveckling i relation till deras hemmaomsorg. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur som lånas av förskolan : en genusteoretisk karaktärsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malvina Bergenheim Usai; Vanesa Carlström; [2021]
  Nyckelord :genus; barnlitteratur; förskola; könsroller; barnböcker; normkritik;

  Sammanfattning : I studiens inledande kapitel presenteras läroplanens innehåll rörande jämställdhetsarbete, samt en rad olika forskares tankar om könsroller och genus. Vidare redogörs för tidigare forskningsresultat gällande litteraturens påverkan, barn sidentitetsskapande, samt hur böckernas karaktärer framställs utifrån kön. LÄS MER