Sökning: "Normkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet Normkritik.

 1. 1. Vad säger läromedlet – egentligen? En studie i det som ligger under ytan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2020]
  Nyckelord :konstruktivistisk språksyn; kritisk textanalys; läromedelsanalys; maktrelationer; normer; normkritik; normkritisk pedagogik; svenska;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kritisk textanalys av ett urval texter som hämtats från två läromedel avsedda för gymnasiekursen Svenska 1. Analysen baseras på den textanalysmodell som presenteras i Hellspong och Ledin (1997), och de resultat den genererar tolkas med utgångspunkt i normkritisk teori. LÄS MER

 2. 2. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i klassrummet : En kvalitativ studie om lärares användning av högläsningsboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Louise Forsgren; Sara Hedström; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; läsning; normer; normkritik; grundskolans tidigare år från förskoleklass till årskurs 3;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat tio grundskolelärare i årskurs 1 till 3 om högläsning. Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskolelärare i årskurs 1-3 resonerar kring momentet högläsning och de motiverar sitt val av högläsningsbok samt undersöka respondenternas utsagor utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot en normkritisk sexualundervisning: En feministisk analys av UNESCO:s diskussioner om könsnormer i deras internationella riktlinjer för sexualundervisning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Karlberg; [2020]
  Nyckelord :könsnormer; UNESCO; sexualundervisning; Kate Millett; feministisk teori; maktstrukturer; normkritik; General Works;

  Sammanfattning : 2018 publicerade UNESCO en uppdaterad version av deras rapport International Technical Guidance on Sexuality Education som släpptes 2009. Enligt UNESCO var en av anledningarna till att uppdatera rapporten en utökad medvetenhet om inkludering av genusperspektiv i utbildningen. LÄS MER