Sökning: "Norra Djurgårdsstaden"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Norra Djurgårdsstaden.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Blandat boende som utopi och verklighet : en komparativ studie om Stockholms och Helsingfors nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ville Leppänen; Mikael Kaunisto; [2020]
  Nyckelord :social housing; blandat boende; segregation; social housing; social hållbarhet; upplåtelseform; bostadsbyggande; Stockholm; Helsingfors;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar blandat boende i svensk och finsk kontext genom en komparativ fallstudie av två städer, Stockholm och Helsingfors. Vi använder prisskillnader inom ett område som indikator av huruvida blandning är möjligt att uppnå. LÄS MER

 4. 4. Gröna tak och hållbar urban utveckling : en fallstudie av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sara Andersson; Lovisa Sundström; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; urban sustainable development; urban sustainability theory; green infrastructure and transdisciplinarity; Hållbar utveckling; urban hållbarhetsteori; hållbar stadsutveckling; grön infrastruktur; transdisciplinaritet;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför en framtid med klimatförändringar och utmaningar i form av återkommande värmeböljor, ökad nederbörd, urbanisering samt minskad biologisk mångfald. Det blir allt mer attraktivt att bosätta sig i städer och i kombination med befolkningsökningen sker det en snabb global urbanisering. LÄS MER

 5. 5. Transporter av byggmassor på urbana vattenvägar - nulägesanalys och potential

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ljungh; Christoffer Magnusson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Urbana transporter; Urbana vattenvägar; Inlandssjöfart; Masshantering; Transporter av massor.;

  Sammanfattning : Studiens bakgrund grundar sig i de problem med ökad trängsel och belastning på städers infrastruktur som urbanisering i Sverige gett upphov till. För att lösa dessa problem har en överflyttning av gods till urbana och inre vattenvägar pekats ut på EU- och regeringsnivå. LÄS MER