Sökning: "Norrbottens län"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Norrbottens län.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. "Vi har det aldrig trångt" : Idrott och hälsa-lärares upplevelser av att arbeta på glesbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Evelina Hannu; [2020]
  Nyckelord :Glesbygd; idrott och hälsa; landsbygd; likvärdighet; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer, undersöka idrott och hälsa-lärares upplevelser av att arbeta på skolor placerade på den glesa och mycket glesa landsbygden i Norrbottens län. Studien avgränsades till lärarnas upplevelser om undervisningens likvärdighet och hur ramfaktorerna elevgrupp, ekonomiska resurser och lokaler påverkade deras arbete. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av antikroppar mot Sindbis och flavivirus hos hästar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Björnström; [2020]
  Nyckelord :Sindbisvirus; Tick-borne encephalitis virus; West Nile virus; Usutuvirus; häst; fåglar; myggor;

  Sammanfattning : Sindbisvirus (SINV) är ett positivt enkelsträngat RNA virus tillhörande genus Alfavirus inom familjen Togaviridae. SINV finns i många delar av världen och orsakar sjukdom hos människor i bland annat Sverige, Finland och Ryssland. I Sydafrika har viruset även kopplats samman med sjukdom hos hästar. LÄS MER

 4. 4. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Sami people; identity; gender; heritage; the Girjas case;

  Sammanfattning : This study aims to understand some of the complexities of the Sami identity amongst young Sami women in Norrbotten County, Sweden. The Sami people are the only indigenous people living in the European Union and as many indigenous people around the globe, they are facing issues such as struggles over land rights, health issues and fragmented identities. LÄS MER

 5. 5. ”Egentligen ska det vara säkert om vi alla läser vad som ska göras” : -Kvalitetssäkring i det praktiska arbetet med äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jessika Lindgren; Sofia Åkvist Lindbäck; [2020]
  Nyckelord :Brukare; delaktighet; socialdokumentation; kvalitetssäkring.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har ämnat att undersöka hur hemtjänsten i en mindre kommun i Norrbottens län arbetar med att kvalitetssäkra att de äldre som blivit beviljad insatser enligt socialtjänstlagen får sina beviljade insatser utförda utifrån sina önskemål. I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med fem respondenter varav en av respondenterna jobbade som kvalitetsutvecklare i undersökningskommunen och de resterande fyra jobbade inom hemtjänsten inom samma kommun. LÄS MER