Sökning: "Norrhall Jakob"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Norrhall Jakob.

  1. 1. Religiöst motiverad omskärelse - en rättighet eller ett inskränkande? : Bör en liberal sekulära demokrati förbjuda eller tillåta religiöst motiverad omskärelse på unga pojkar?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Norrhall Jakob; [2021]
    Nyckelord :Liberalism; autonomi; barns rättigheter; icke-skada; omskärelse; Robert Audi; Maria Klasson Sundin;

    Sammanfattning : Genom att analysera olika filosofi-medicinska argument har denna uppsats åsyftat att besvara huruvida en liberal sekulära demokrati bör förbjuda eller tillåta omskärelse av unga pojkar. Uppsatsens huvudsakliga fokus läggs på debatten kring olika uppfattningar gällande barnets bästa, dess rättigheter och de konkukrrerande intressen som möts i debatten kring förbud eller tillåtande av omskärelse av unga pojkar. LÄS MER