Sökning: "Norrköping"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet Norrköping.

 1. 1. The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Hotel Business Development : Correlation Between Customer Satisfaction and Service Quality

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Dider Bhuian; [2021]
  Nyckelord :service quality; hotel industry; customer satisfaction; descriptive methodology;

  Sammanfattning : This research aimed to study the correlation between customer satisfaction and service quality in the hotel business. It also outlines the significance of understanding customer satisfaction and how customers distinguish service delivery. Customers have changed prospects based on their consideration of service or product quality. LÄS MER

 2. 2. Sektoriell integrering av klimatanpassning : En studie kring vård- och omsorgskontoret och utbildningskontorets arbete i Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Charlotte Valger; [2021]
  Nyckelord :Policy integration; climate adaption; strategy; political commitment; coordination; knowledge exchange; Policyintegrering; klimatanpassning; strategi; politiskt engagemang; koordination; kunskapsutbyte;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen om arbetet med klimatanpassning och hur frågan kan integreras i kommunala sektorer som inte har klimatanpassning som sitt främsta uppdrag. Genom att öka kunskapen om det praktiska arbetet inom utbildnings- samt vård och omsorgssektorer bidrar studien med insikter om faktorer som påverkar effektiviteten av integrering av klimatanpassning. LÄS MER

 3. 3. Ostlänken & Fjärde storstadsregionen : En fallstudie av hur osäkerhet och regional samverkan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i Norrköping och Linköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Moa Kjellberg; Maria Öiås; [2021]
  Nyckelord :Ostlänken; fjärde storstadsregionen; mellankommunal planering; regional planering; funktionell region; polycentrisk utveckling; platsidentitet; platsmarknadsföring; osäkerhet; strategisk planering;

  Sammanfattning : Vid stora infrastrukturprojekt påverkas den kommunala fysiska planeringen, men frågan är hur? Denna kandidatuppsats ämnar undersöka detta genom en fallstudie av hur det nationella infrastrukturprojektet Ostlänken har påverkat den kommunala och mellankommunala planeringen som genomförts i den fjärde storstadsregionen, en funktionell region bestående av Norrköping och Linköping. Platsidentiteten fjärde storstadsregionen uppkom för att uppmärksamma regionens nationella och internationella position som en av Sveriges främsta storstadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. LÄS MER

 4. 4. Platsspecifik volym, koldioxidekvivalens och kostnad för skumglas, lättklinker och cellplast : En komparativ fallstudie utifrån dimensioneringskrav av en vägbank i Nättraby, Luleå och Norrköping

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Las Muradi; Jacob Edje; [2021]
  Nyckelord :Lightweight filling materials; carbon dioxide equivalents; embankment; geoconstructions; environmental product declaration; settlements; stability; Lättfyllningsmaterial; koldioxidekvivalenter; vägbank; geokonstruktioner; miljövarudeklaration; sättningar; stabilitet;

  Sammanfattning : I denna studie har en geoteknisk undersökning utförts för att utvärdera lättfyllnadsmaterialen skumglas, cellplast och lättklinker utifrån dimensioneringskrav som lättfyllnadsmaterial i en vägbank. Målet är att analysera dessa material och komma fram till vilket material som är mest optimal med avseende på volym, kostnader och miljöpåverkan i ett platsspecifikt område i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sista sträckan av resan : hur arbetar dagens kommuner med elsparkcyklar i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Isac Säfström; Nesma Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Electric scooter; micromobility; traffic safety; sustainable transports; regulations; Elsparkcykel; mikromobilitet; trafiksäkerhet; hållbara transporter; regleringar;

  Sammanfattning : Den här rapporten diskuterar vilka utmaningar som idag finns med friflytande elsparkcykelsystem i trafiken. Uppsatsen har sin utgångspunkt i att jämföra Göteborgs stad, Linköpings kommun och Norrköpings kommuns arbete med elsparkcyklar i förhållande till den teoretiska referensramen; delad mobilitet, mikromobilitet samt smart mobilitet och hållbara transporter. LÄS MER