Sökning: "Norrköpings kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Norrköpings kommun.

 1. 1. Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål : En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Romina Chanko; Marsel El-Bazi; [2019]
  Nyckelord :Financial management; municipal companies; rental housing; challenges; Ekonomistyrning; kommunala bolag; Hyresbostäder; utmaningar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. Därför är det viktigt för företag att visa sitt engagemang i dessa frågor. Användningen av ekonomistyrning möjliggör att verksamheter mer framgångsrikt uppnår hållbara mål. LÄS MER

 2. 2. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen av barnskötare : en kvalitativ studie om konstruktionen av barnskötare i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :governmentality; barnskötare; förskollärare; institutionella logiker; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Svensk förskola står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Allt för få söker sig till förskollärarutbildningen, samtidigt som det finns krav på att enbart förskollärare – och inte förskolans andra yrkeskategori barnskötare – kan få tillsvidaretjänster. LÄS MER

 4. 4. En studie om möjligheten att dubblera råvaruflödet med hänsyn till in- och utleveranser samt beläggningsgrad i terminal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Tredjepartslogistik; TPL; Samordnad varudistribution; Simulering; Dubblerat flöde; Schema; Alfredsson Transport; Distributionsplanering; Terminal; Processtid; Inleverans; Utlastning;

  Sammanfattning : Alfredsson Transport AB är ett tredjepartslogistiksföretag som samordnar och distribuerar råvaror till 25 000 portioner per dag till bland annat skolor och äldreboenden i Norrköpings kommun. Alfredsson Transport vill anta ett nytt uppdrag som innebär att råvaruflödet kommer att fördubblas. LÄS MER

 5. 5. Nyckelfaktorer för en förbättrad samverkan mellan markavvattningsföretag och kommuner vid stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jennifer Nyström; Anwar Obeido; [2019]
  Nyckelord :Agricultural drainage organization; Cooperation; Stormwater management; Urbanization; Water resource management.; Dagvattenhantering; Markavvattningsföretag; Samverkan; Stadsutveckling; Urbanisering; Vattenverksamhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Fokus på dagvattenhantering är viktigt eftersom översvämnings- och föroreningsrisker blir allt mer förekommande på grund av klimatförändringar och urbanisering med en ökad andel hårdgjorda ytor. Vid exploatering vill kommuner utnyttja befintliga diken istället för att bygga nya ledningssystem, därmed kan de behöva samverka med markavvattningsföretag. LÄS MER