Sökning: "Norrköpings kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Norrköpings kommun.

 1. 1. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Söderling; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Sammanfattning : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Släppa ut & ställa om : En fallstudie om den fysiska planeringens kraft och ambitioner att bidra till en klimatomställning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Fahlström; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; klimatförändringar; utsläppsminskning; strategisk planering; översiktsplan; detaljplan; förändringskraft; ambitionsnivå;

  Sammanfattning : Den fysiska planeringen har i svensk och internationell planeringslitteratur tillskrivits en viktig roll i klimatomställningen. Kommunerna besitter i Sverige, och i flera andra länder, en egen rätt att bestämma över hur mark och vatten ska användas. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering av ett problemskapande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Dany Youssif; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har utifrån en fenomenologisk grund studerat den uppfattning som råder kring metoden lågaffektivt bemötande på en gymnasieskola i Norrköpings kommun. Syftet har varit att studera hur lågaffektivt bemötande samt andra sätt att hantera ett problemskapande beteende i den svenska skolan uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Grönska som sköld mot klimatförändringar : En framställd grundläggande grönytefaktor-modell för att stärka städers resiliens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linnea Bergh; Johanna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Ecosystem services; Biotope area factor; Sustainable urban planning; Resiliens; Ekosystemtjänster; Grönytefaktor; Hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar avstamp i forskning om resiliens och ekosystemtjänster. Vidare syftar studien till att framställa en grundläggande grönytefaktor-modell för att främja resiliens genom att undersöka vilka grönytefaktorer som ska finnas med. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål : En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Romina Chanko; Marsel El-Bazi; [2019]
  Nyckelord :Financial management; municipal companies; rental housing; challenges; Ekonomistyrning; kommunala bolag; Hyresbostäder; utmaningar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. Därför är det viktigt för företag att visa sitt engagemang i dessa frågor. Användningen av ekonomistyrning möjliggör att verksamheter mer framgångsrikt uppnår hållbara mål. LÄS MER