Sökning: "Nouhadra Dulger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nouhadra Dulger.

  1. 1. Livsberättelser av unga män i förorten : En kvalitativ studie om identifiering av risk- och skyddsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Ival Gorgis Poulos; Nouhadra Dulger; [2016]
    Nyckelord :livshistorieberättelser; brottslighet; uppväxtförhållanden; riskfaktorer; skyddsfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att studera bakomliggande orsaker till uppkomsten av brottsliga handlingar hos personer med invandrarbakgrund i utsatta områden. Studiens centrala frågeställning är att undersöka hur intervjupersonerna ser på sina uppväxtförhållanden. LÄS MER