Sökning: "Nova Hurtig Allik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nova Hurtig Allik.

  1. 1. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
    Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

    Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER