Sökning: "Nurse anaesthesia"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Nurse anaesthesia.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner för att minska barns oro i perioperativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Stenvall; Linda Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Anaesthesia; nurse-patient relationships; perioperative care; perioperative nursing; Anestesi; perioperativ omvårdnad; perioperativ vård; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ oro hos barn förekommer hos upp uppemot sextio procent av alla barn som genomgår anestesi. Oron kan påverkas utifrån livssituation, fantasier, tankar och tidigare upplevelser i samband med sjukhusvård. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av och strategier i att arbeta personcentrerat i ett preoperativt omhändertagande av barn inom dagkirurgi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Patrik Oom; Matilda Hillerbrand; [2022]
  Nyckelord :children; nurse anesthetists; parents; person-centered care; preoperative care; anestesisjuksköterska; barn; föräldrar; personcentrerad omvårdnad; preoperativt omhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan möter i sitt arbete barn och deras föräldrar. Inför att barn skall opereras krävs mycket förberedelser både av barnet, föräldern och anestesisjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Akupressur som preventiv behandlingsmetod mot postoperativt illamående och kräkningar : en webbenkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ronja Olsson; Louise Englund; [2022]
  Nyckelord :Acupressure; Anaesthesia nurse Nursing; postoperative nausea and vomiting; PONV; Prevention; Akupressur; Anestesisjuksköterska; Postoperativt illamående och kräkningar; PONV; Prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en vanlig komplikation till anestesi och en utmaning för anestesisjuksköterskan att behandla. Behandlingen bör vara multimodal och innehålla både farmakologiska- och icke-farmakologiska åtgärder. Akupressur är en metod som tillämpas profylaktiskt för att lindra PONV. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som försvårar luftvägshanteringen prehospitalt : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Fredhage; Karin Nordh Miles; [2022]
  Nyckelord :airway; airway management; difficult airway; prehospital; specialist nurse; prehospital nurse; anaesthesia nurse; competence; education; nursing; luftväg; luftvägshantering; svår luftväg; prehospitalt; specialistsjuksköterska; ambulanssjuksköterska; anestesisjuksköterska; kompetens; utbildning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor ska kunna identifiera och hantera ofri luftväg utifrån kunskap och fastställda riktlinjer inom den prehospitala vården. Att kunna identifiera svårigheter kan vara livräddande för en kritiskt sjuk eller skadad patient. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande av hypotermi hos patienter som genomgår operation : En intervjustudie om samarbetets betydelse ur operations- och anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jennifer Båtsman; Anette Jansson; [2021]
  Nyckelord :hypothermia; prevention of hypothermia; teamwork; operating theatre nurse; anaesthesia nurse; patient focus; hypotermi; hypotermiprevention; samarbete; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; patientfokus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett kirurgiskt ingrepp innebär 50–90% risk för att patienten ska drabbas av oavsiktlig hypotermi. Förutom obehaget av postoperativ shivering kan det bidra till flera postoperativa komplikationer. LÄS MER