Sökning: "Nurse perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 1012 uppsatser innehållade orden Nurse perspective.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Svensson; Amanda Tufvesson; [2023]
  Nyckelord :experiences; mental illness; nurses; person centered care; somatic care; erfarenheter; personcentrerad vård; psykisk ohälsa; sjuksköterskor; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykisk ohälsa blir allt fler samtidigt som den grundutbildade sjuksköterskan erfar att de är dåligt rustade i mötet med denna patientgrupp. Den grundutbildade sjuksköterskan möter inte bara denna patientgrupp inom psykiatrisk vård utan även på somatiska avdelningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld av sin partner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ellen Petersson; Martin Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Domestic Violence; Experience; Nurse perspective; Partner; Women.; Kvinnor; Partner; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelse; Våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt problem och det är fler kvinnor än män som drabbas, framför allt av våld från en partner. Det medför konsekvenser för deras välbefinnande. Det finns ett ökat behov av sjuksköterskor att vårda offer, som erfarit fysiskt och psykiskt våld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationsbarriärer i patientarbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Hammarlund; Marika Tashima; [2023]
  Nyckelord :Communication; Communication barriers; Nurse-patient relation; Person-centered care; Nurse; Patient; Strategies; Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Vårdrelation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Patient; Strategier ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa. I det dagliga omvårdnadsarbetet är kommunikation ett av många verktyg som används. Information till patienten ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och det ska säkerställas att patienten förstått. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Brickner; Cornelia Christensen Nornberg; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Intimate partner violence; Experience; Sjuksköterskor; Våld i nära relation; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. LÄS MER

 5. 5. Finns det verkligen ingen som förstår vad jag säger?! : Språkbarriärers inverkan på omvårdnad.- En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och den immigerande patientens perspektiv.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arozo Faghiri; Evelina Lindberg; Vanessa Persson; [2023]
  Nyckelord :Communication; cultural competence; immigrated patients; language barriers; person-centered care; safe care patient safety; Immigrerade patienter; kommunikation; kulturell kompetens; personcentrerad vård; språkbarriärer; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2022 var flyktingsantalet i världen större än någonsin. Enligt svensk lag har flyktingar samt migranter rätt till hälso- och sjukvård precis som patienter med svenskt medborgarskap. LÄS MER