Sökning: "Nurse practitioners"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Nurse practitioners.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av bemötandets betydelse i mötet med äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Johanna Teern; Sanita Kolos-Piknjac; [2020]
  Nyckelord :caring behaviour; nurse-patient relation; communication; person centered care; elderly; nursing; bemötande; sjuksköterska-patient relation; kommunikation; personcentrerad vård; äldre; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapporter visar att antalet äldre i Sverige ökar vilket innebär att de äldre som patientgrupp bli allt mer förekommande inom vården. Enligt Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) utgör bemötande idag den tredje vanligaste anmälningsorsaken inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Vård i hemmet av äldre patienter med diabetes typ 2 : Distriktssköterskornas erfarenhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moureen Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Care; diabetes type 2; district nurse; experience; home; Diabetes typ 2; distriktssköterska; erfarenhet; hemmet; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 har ökat bland äldre. Distriktssköterskor har viktiga ansvarsområden i kommunen som t.ex. att tillhandahålla säker vård och förhindra komplikationer hos äldre patienter som bor hemma med diabetes typ 2, samt att ge stöd och samordna med andra vårdgivare. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att delge negativa besked : En integrerad kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olofsson; Albin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Breaking bad news; Role of the nurse; Nurses’ point of view; Barriers; Communication; Integrative review.;

  Sammanfattning : The event of breaking bad news is a subject that no one present in the practical setting could choose to avoid. It is a subject that the practitioners comes in touch with during a daily basis. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Stavem; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Violence in close relationships; Abused older women; Person-Centered care; Interview study; Demenssjukdom; Våld i nära relation; Våldsutsatta äldre kvinnor; Personcentrerad vård; Intervjustudie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Enligt den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) så ska sjuksköterskan handla för att skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar. Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att uttrycka sina behov, vilket ställer krav på omgivningen att kunna läsa av kroppsspråk vid illabefinnande. LÄS MER