Sökning: "Nurse s experience of threats and violence at the emergency department"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nurse s experience of threats and violence at the emergency department.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fanny Hörberger; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; experience; literature review; nurses; threats; violence; qualitative; Akutmottagning; hot; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköterskor; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hot och våld mot vårdpersonal är ett aktuellt ämne och ett globalt växande problem i dagens samhälle. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar anses vara en av professionerna som är i störst risk för att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Fredenholm; Karin Persson; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; experience; exposure; nurse; risk; threat; violence; Akutmottagning; hot; riskfaktorer; sjuksköterska; upplevelse; utsatthet; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund; Hot och våld förekommer dagligen inom verksamheter där vårdpersonal har nära kontakt med människor. Akutmottagningar tillhör en av de mest utsatta vårdmiljöer för hot och våld mot sjuksköterskor. LÄS MER