Sökning: "Nurses evaluations"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Nurses evaluations.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER

 2. 2. En journalgranskning om risk för undernäring hos inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olsson Julia; Engelmann Frida; [2018]
  Nyckelord :Malnutrition; intervention; inpatient; nutritional status.; Undernäring; förebyggande åtgärder; slutenvårdspatienter; näringsstatus.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring definieras av att energi- och näringsintaget understiger behovet. Tillståndet resulterar i bl.a. viktnedgång. LÄS MER

 3. 3. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 4. 4. The Design and Evaluation of Ambient Displays in a Hospital Environment

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dorien Koelemeijer; [2016]
  Nyckelord :ambient displays; AmI; hospital; healthcare; ambient intelligence; ubiqtuitous computing; calm technology; ubicomp; weiser; health care; technology; shape-changing interface; shape changing interface; shape-changing display; shape changing display; biometrics; remote communication; social awareness system; peripheral awareness; hospital technology; nurses; medical personnel; body area networks; dual-task experiment; common information space; arduino; electronic medical record; vital signs; data visualisation; prototypes;

  Sammanfattning : Hospital environments are ranked as one of the most stressful contemporary work environments for their employees, and this especially concerns nurses (Nejati et al. 2016). LÄS MER

 5. 5. Smärtbehandling för patienter som utsatts för stort trauma : Ambulanssjuksköterskans upplevda erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Dolk; Charlotte Nystad Öhman; [2015]
  Nyckelord :Pain relief; trauma; prehospital; acute pain; nursing; smärtlindring; trauma; prehospitalt; akut smärta; omvårdnad;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning visar att smärta vid stora trauman är underbehandlat, vilket kan ge ett förlängt sjukdomsförlopp och leda till komplikationer för patienten. Smärtbedömning är en viktig del i smärtbehandlingen och kan göras med hjälp av observationer av fysisk status och smärtskattningsinstrument. LÄS MER